เงื่อนไขส่งเสริมการขาย :

1. แคมเปญนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับฟรี! เครื่องดื่ม, ขนม หรือ อาหาร คือ ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขของแคมเปญได้ถูกต้องครบถ้วน
3. แคมเปญนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น
4. ลูกค้าจะต้องทำการกดรับสิทธิ์ที่แคมเปญเติมใจ บนทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อน และใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่าย สินค้าอัตโนมัติ Bluemart, Sunvending, Vending Plus, True Vending Machine, CP Retailink และ CP Ram ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64 พร้อมรับเงินคืนทันที 100% (สูงสุด 40 บาท) (1 บัตรประชาชน/ 1สิทธิ์ และจำกัด 100,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
5. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุม ทางบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯ ได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ได้รับสิทธิ์จากแคมเปญนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของแคมเปญ นี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้แคมเปญนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่ อย่างใด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของแคมเปญ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับให้แก่บุคคลอื่นได้
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240 หรือ https://www.truemoney.com/a/vending-termjai