วิธีการสั่งอาหาร foodpanda
จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. สั่งซื้ออาหารผ่าน foodpanda
2. เลือก TrueMoney Wallet
3. กด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ TrueMoney Wallet
4. ยืนยันการสั่งซื้อ
5. รอรับอาหารได้เลย
สั่ง foodpanda เลย

รายการส่งเสริมการขาย
อิ่มคุ้ม ทุกเมนูโปรดที่ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 165 บาท เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. สั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet
 3. รับสิทธิพิเศษผ่านการใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันดังนี้
  a. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก กรอกโค้ด “FPTMN100” เพื่อรับส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท (5,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
  b. ลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet กรอกโค้ด “FPTMN65” เพื่อรับส่วนลด 65 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 130 บาท (40,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 4. โค้ดส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดภายในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564
 5. จำกัด 1 สิทธิ์ / โค้ด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญและ ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน foodpanda เท่านั้น
 6. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ foodpanda ได้
 7. โปรโมชั่นใช้ได้กับบริการ จัดส่ง/รับอาหาร จาก foodpanda เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่ง
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi Pizza Hut (บางสาขา) และ S&P (บางสาขา)

รายละเอียดของรางวัล

 1. โค้ดส่วนลด 100 บาทเฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก foonpanda ใหม่ และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet
 2. โค้ดส่วนลด 65 บาทสำหรับลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อิ่มคุ้มทุกเมนูโปรดที่ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 165 บาท เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ foodpanda Thailand
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย foodpanda บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 4. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้โค้ดส่วนลดบน foodpanda ด้วย TrueMoney
  4.1 โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ foodpanda ได้
  4.2 โปรโมชั่นใช้ได้กับบริการ จัดส่ง/รับอาหาร จาก foodpanda เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่ง
  4.3 ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi Pizza Hut (บางสาขา) และ S&P (บางสาขา)
  4.4 บริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) ถือเป็นที่สุด
  4.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) กำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
  a. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก 5,000 สิทธิ์แรกต่อเดือน
  b. ลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet 40,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนเท่านั้น
 6. คูปองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดภายในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 11. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda (Thailand) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foodpanda.co.th/ หรือ food panda application หรือ foodpanda facebook (www.facebook.com/FoodpandaThailand/)
 12. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ foodpanda ที่ Email: [email protected]
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

สั่ง foodpanda เลย