ตรวจสอบสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ระบบจะแสดงสิทธิ์หลังชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
ณ ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่มีสัญลักษณ์ ทรูพอยท์แอนด์เพย์
ย้อนหลัง 1 วัน

ตรวจสอบสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่

14 ธันวาคม 2563
14 มกราคม 2564

รายการส่งเสริมการขาย
ทรูขอท้า พาคุณรวย

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขของพนักงานที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สิทธิแก่พนักงานภายใต้เครือบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”)

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1.พนักงาน Makro ที่สนใจเข้าร่วมรายการ ต้องกรอกข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ ภายในวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 ลงใน Google Form ใน URL ที่บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จัดไว้ให้
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ จะได้รับ SMS ยืนยันสถานะการอนุมัติ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ จะได้รับ 1 คะแนน เมื่อโอนหรือสแกนชำระเงินกับร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทและมีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ เพื่อชำระเงินจำนวนตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป
4. ในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลจากทรูมันนี่ตามรายละเอียดของรางวัลด้านล่าง
5. จำกัดการนับคะแนน 1 คะแนน /ร้านค้า /เดือน
6. การนับคะแนนรางวัลใหญ่ 1 คะแนน /ร้านค้าที่ไม่ซ้ำกัน
7. จำกัดผู้มีสิทธิ์ได้ของรางวัลในแต่ละเดือน 1 คน /รางวัล /รายการ

รายละเอียดของรางวัล
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก ทุกรอบเดือน ตามเงื่อนไขการนับคะแนน ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1: 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล
รางวัลที่ 2: 5,000 (ห้าพัน) บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล
รางวัลที่ 3: 500 (ห้าร้อย) บาท จำนวน 48 (สี่สิบแปด) รางวัล
รางวัลที่ 4: 200 (สองร้อย) บาท จำนวน 50 (ห้าสิบ) รางวัล

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่ได้รับคะแนนสูงสุด เมื่อสิ้นสุดรายการ 2 เดือน ตามเงื่อนไขการนับคะแนน ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รางวัลใหญ่: 20,000 (สองหมื่น) บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัล รายเดือน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้ทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายพนักงานจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ผู้ที่สมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และได้รับ SMS ยืนยันสถานะการอนุมัติให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยการเข้าร่วมกิจกรรม พนักงานต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทภายใน 1 เดือน หลังจากประกาศผล
4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลเกินหนึ่งพันบาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าวตามที่กฏหมายกำหนด ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด
5. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1240 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
• ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564

7. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1 หมายเลขบัตรประชาชน/1 เดือน
8. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน จากการโอนหรือสแกนชำระเงินกับร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทและมีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์
9. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
10. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัลใหญ่
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ผู้ที่สมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และได้รับ SMS ยืนยันสถานะอนุมัติให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยการเข้าร่วมกิจกรรม พนักงานต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทภายใน 1 เดือน หลังจากประกาศผล
4. ผู้ที่มีสิทธิ์เงินรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าวตามที่กฏหมายกำหนด ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด
5. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1240 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 14 มกราคม 2564
7. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1 หมายเลขบัตรประชาชน
8. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240

รับฟรี ทรูพอยท์ง่ายๆ

เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโคร

จ่ายเลย